Έναρξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων από το ΕΑΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) ανακοινώνει

την υλοποίηση νέων κύκλων αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης, τα οποία προσφέρονται στους ενδιαφερόμενους για την απόκτηση

κατάλληλων δεξιοτήτων και γνώσεων με σκοπό την προαγωγή της επιστμονικής και επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα συγκεκριμένα αντικείμενα.

Το ΕΑΠ παρέχει την δυνατότητα επιλογής του τρόπου παρακολούθησης των προγραμμάτων μέσω της εξ αποστάσεως παρακολούθησης ή σε τάξη.

Οι εξειδικεύσεις αφορούν τους κάτωθι τομείς ανάλογα με τον τρόπο παρακολούθησης:

Εξ αποστάσεως

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Λογιστική Εταιρειών
 • Γενική Λογιστική
 • Επενδυτική Τραπεζική
 • Εμπορική Τραπεζική
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Βασικές Τραπεζικές Σπουδές
 • Βασικές Σπουδές Επενδυτικής Τραπεζικής
 • Ασφαλιστικές Σπουδές
 • Ανάλυση Επενδύσεων
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Ανάλυση και Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου
 • Ποσοτικές μέθοδοι στην Χρηματοοικονομική.


Σε Τάξη

 • Μεθοδολογία Έρευνας για την Εκπόνηση Επιστημονικών Μελετών
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική με την χρήση Excel
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία με την χρήση Eviews και SPSS
 • Ακαδημαϊκή Συγγραφή για Εκπόνηση Επιστημονικών Μελετών
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Λογιστική Εταιρειών
 • Γενική Λογιστική
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Βασικές Τραπεζικές Σπουδές
 • Βασικές Σπουδές Επενδυτικής Τραπεζικής
 • Ανάλυση Επενδύσεων
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Ανάλυση και Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στην Χρηματοοικονομική

Για περισσότερες πληροφορίες :

http://eeyem.eap.gr/activity/seminars