ΔΑΣΤΑ

Το Γραφείο Διασύνδεσης, το Γραφείο της Πρακτικής Άσκησης και η Μονάδα Προώθησης της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας του Ιδρύματος στοχεύουν από κοινού στη διασύνδεση και την εξοικείωση των σπουδαστών με τον κόσμο της παραγωγικής διαδικασίας με σκοπό τη βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Κεντρικός στόχος είναι η προσφορά στους σπουδαστές, με οργανωμένο τρόπο, της δυνατότητας γνωριμίας με το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.

Δεδομένου ότι υπάρχει σημαντικός βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας μεταξύ τους κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία και η λειτουργία ενός ενιαίου πλαισίου οργάνωσης, συντονισμού, διαχείρισης, ανάπτυξης, υλοποίησης και εφαρμογής των δράσεων δικτύωσης και σύνδεσης του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας, με πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης καθώς και με άλλα Ιδρύματα. Το ενιαίο πλαίσιο που προτείνεται αφορά σε επίπεδο Ιδρύματος, αποτελεί μια καινοτόμο δομή τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και αποσκοπεί στον συντονισμό, στην αλληλοενημέρωση και την αποφυγή επικαλύψεων.

Η ΔΑΣΤΑ αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας μέσα από την μεγιστοποίηση των συνεργειών και την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας καθώς και στην εξοικονόμηση πόρων, αναλαμβάνει το συντονισμό του έργου και των δραστηριοτήτων του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Παρά την αυτόνομη διοικητική οργάνωση και λειτουργία καθενός από τα γραφεία και της Μονάδας αντίστοιχα, την γενική εποπτεία θα την έχει η ΔΑΣΤΑ.

Η ΔΑΣΤΑ τέλος απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς σπουδαστές, τελειόφοιτους και απόφοιτους. Επίσης, απευθύνεται σε επιχειρήσεις, παραγωγικούς φορείς, οργανισμούς και επιμελητήρια.