ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


Στοιχεία Επιχείρησης:
Επωνυμία
Περιγραφή Κλάδου
Περιγρ. Νομικής Μορφής
ΑΦΜ
Αριθμός Απασχολουμένων
Διεύθυνση/Τ.Κ.
Περιοχή
Τηλέφωνα
Fax
Δικτυακός Τόπος/URL

Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας
Ονοματεπώνυμο
Θέση στην Επιχείρηση
Τηλέφωνο
E-mail